Hva er en bistandsadvokat?

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling kan hu ha krav på en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil hjelpe deg gjennom prosessen du står i, både i forhold til politiet og ved en eventuell rettssak. Advokaten kan hjelpe deg under etterforskningen, og være med deg i avhør hos politiet.

Hvilke oppgaver har en bistandsadvokat?

Advokaten vil gi deg råd og veiledning om hvordan du skal forholde deg i en saken, og hva du må forberede deg på. Du kan også få hjelp til å vurdere hvorvidt saken bør anmeldes. Dersom saken din blir henlagt kan bistandsadvokaten din hjelpe deg med å klage på dette.

Barn har krav på advokat som kan være til stede når de er i dommeravhør.

Bistandsadvokaten kjenner regelverket og hvilke rettigheter og plikter du har. Videre vil advokaten holde deg løpende orientert om hva som skjer i saken din. Advokaten vil også sikre at du får sett saksdokumentene.

Bistandsadvokaten kan også hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning og erstatning fra skadevolder dersom du har krav på det. Det er tingretten som trolig formelt vil oppnevne en bistandsadvokat i saken din. 

I hvilke tilfeller har du krav på bistandsadvokat?

Du har for eksempel rett på bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for vold, herunder familievold, tvangsekteskap. Andre eksempler er brudd på besøksforbud, menneskehandel eller du har blitt utsatt for seksuelt overgrep.

I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107.

Hvis sakens art og karakter tilsier det kan retten oppnevne bistandsadvokat også i andre tilfeller hvor du har blitt utsatt for andre alvorlig hendelser. Dette beror på en konkret vurdering, så dersom du føler behov for hjelp bør du uansett kontakte en advokat som kan hjelpe deg for å vurdere saken din.

Det kreves normalt at den straffbare handlingen du har vært utsatt for har skjedd i Norge.

Pårørende til offer for straffbar handling kan også ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder når offeret er under 18 år, men også i andre alvorlige tilfeller kan etterlatte foreldre ha krav på bistandsadvokat.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.