Inngangsinvaliditet

Et krav på erstatning forutsetter at en rekke vilkår er oppfylt. Ett er at skaden det kreves erstatning for ikke bare er en fortsettelse av tidligere plager – såkalt inngangsinvaliditet.

En del av kravet til årsakssammenheng

En del av årsaksvurderingen består i å undersøke om det kan foreligge andre årsaker til skaden. Om det foreligger andre årsaker vil man naturlig nok ikke ha krav på erstatning.

En annen årsak foreligger når plager og symptomer ikke oppstod ved den hendelsen man mener er ansvarlig. Men var tilstede fra tidligere. Om plagene var til stede allerede før skadehendelsen foreligger det vi kaller inngangsinvaliditet.

Inngangsinvaliditet i domstolene

Det har vært en rekke saker i domstolene om inngangsinvaliditet. En viktig avgjørelse er Høyesteretts dom i den såkalte Nakkesleng I-saken fra 1998. På side 1577 i dommen ble det uttalt følgende om inngangsinvaliditet:

Det må heller ikke være slik at helsebesværene etter uhellet bare er en fortsettelse av      helsebesvær pasienten har hatt før uhellet.

Dersom tilstanden var til stede også før uhellet, og kan anses å være en fortsettelse av helsebesvær, vil det ikke foreligge årsakssammenheng. Det vil da foreligge en annen årsak til plagene.

Fastlegejournal- og inngangsinvaliditet

I praksis kommer spørsmålet om inngangsinvaliditet på spissen dersom skadelidtes journal viser at skadelidte hadde plager også før trafikkulykken. Spørsmålet er da om de tidligere plagene var varig tilstede og dermed var en inngangsinvaliditet, eller om de kun var forbigående. Forbigående plager vil ikke være en inngangsinvaliditet.

For å finne svaret på dette spørsmålet er det nødvendig å tolke de tidligere nedtegninger av plager og symptomer i fastlegejournalen.

Varige eller forbigående

Var de tidligere plagene kun til stede i en begrenset periode, altså forbigående, vil de tidligere plagene ikke representere en inngangsinvaliditet. Det vil da ikke foreligge en fortsettelse av helsebesvær inn til ulykkestidspunktet.

Dersom imidlertid skadelidtes journal viser at de tidligere plagene tidsmessig strekker seg helt inn til tidspunktet for trafikkulykken, kan tilstanden være et resultat av en inngangsinvaliditet.

Avgjørende er om de tidligere nedtegningene viser plager av samme art som de som foreligger etter hendelsen, og om plagene allerede var varige (kroniske) forut for ulykken. Om det er tilfellet har man en situasjon med fortsettelse av helsebesvær.

Og på samme måte: Om en tolkning av fastlegejournalen viser at de tidligere plagene ikke var varige, så vil det ikke foreligge en inngangsinvaliditet. Da vil det kunne foreligge et krav på erstatning, dersom de øvrige vilkår for erstatning er oppfylt.

I saker hvor skaden har skjedd i en trafikkulykke eller på jobb dekkes som regel nødvendige kostnader til juridisk bistand av det forsikringsselskapet som er ansvarlig.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.