Hva er loss of license?

Det er et krav i flere yrker at man har en gyldig helseattest. Tap av helseattest kan derfor føre til tap av jobb og bortfall av inntekt. Hvis det er tegnet en såkalt loss of license-forsikring vil den kunne komme til utbetaling, og dekke tapet, om helseattesten har falt bort på grunn av en skade eller sykdom.

Din arbeidsgiver kan ha tegnet en slik forsikring, og forsikringen kan være del av en tariffavtale. Du kan også selv tegne en slik forsikring. 

Vilkårene for å tegne en loss of license-forsikring

Man må ha gyldig helseattest for å tegne forsikringen. Noen ganger er det et krav om alder og karenstid. Vilkårene kan være kompliserte, og det bør derfor ved tegningen undersøkes nøye hva vilkårene sier, og om det er ulike vilkår hos ulike forsikringsselskap.

Flypersonell, det vil si piloter og kabinansatte, må ha gyldig helseattest. Det samme gjelder for sjøfolk og folk som arbeider offshore, og i enkelte andre yrker hvor det stilles særskilte krav til helse. Bakgrunnen for kravet er at man skal ha en helse som gjør at man ikke utgjør en fare for seg selv eller andre.

Yrkesskade og loss of license

Helseattesten kan tapes på grunn av en rekke skader eller sykdommer. Hvis helseattesten blir tapt på grunn av en yrkesskade, vil man også kunne ha rett til yrkesskadeerstatning.

Vanligvis blir utbetaling under loss of license-forsikring samordnet med yrkesskadeforsikringen. Det betyr at utbetalingen under loss of license-forsikringen kan  gå til fradrag i erstatningen som utbetales under yrkesskadeforsikringen.

Varig tap av helseattest

Dersom du varig har tapt din helseattest, vil du kunne ha krav på erstatning under forsikringen. Et midlertidig tap av helseattesten ikke gir krav på slik erstatning. Forsikringsselskapet tar stilling til om helseattesten er tapt varig basert på medisinske vurderinger.

Det er veldig viktig at du snarest mulig kontakter forsikringsselskapet hvis du har mistet helseattesten og er dekket under en loss of license-forsikring. Hvis du melder fra for sent, kan du miste din rett til utbetaling under forsikringen.

Oppgjøret

Utbetalingen henger sammen med hva som er avtalt med forsikringsselskapet ved tegningen av forsikringen. Som regel blir erstatningen utmålt i et gitt antall G, som er folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet økes årlig.

Dersom forsikringsselskapet avslår utbetaling, anbefales at du tar kontakt med advokat.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.