Hva er PTSD?

PTSD, posttraumatisk stresslidelse, er en psykisk skade som man kan få etter å ha opplevd svært skremmende og belastende hendelser. Krig eller krigslignende situasjoner kan føre til PTSD. Det samme kan alvorlig vold, tortur, andre forbrytelser eller alvorlige ulykker.

Situasjoner som kan utløse PTSD

Flere av Forsvarets veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner har blitt påført PTSD som en følge av utenlandstjenesten. Det er Statens pensjonskasse som behandler krav om billighetserstatning og kompensasjon for veteranene.

PTSD kan også oppstå som en følge av trafikkulykker, yrkesskader og voldshandlinger. Erstatningskrav som følge av straffbare voldshandlinger behandles av Kontoret for voldsoffererstatning.

Traumekriteriet

Ifølge diagnosesystemet ICD-10, som er basert på WHOs klassifikasjonssystem, er et grunnvilkår at skadelidte må ha opplevd et traume. Det er en belastende hendelse av usedvanlig truende eller katastrofal art. Og som hos nesten alle vil føre til omfattende og sterkt ubehagelige reaksjoner.

Hvilke symptomer må foreligge ved PTSD?

Symptomene er noe ulikt beskrevet i ICD-10-kriteriene og i det amerikanske diagnostiseringssystemet for psykiske lidelser, DSM. Symptomene som er inntatt i ICD-10 er også vilkår for å få diagnosen PTSD.

  • For det første må skadelidte gjenoppleve den skremmende hendelsen ved påtrengende minner (“flashbacks”), mareritt eller sterkt ubehag i situasjoner som kan minne om hendelsen. Dette kalles intrusjonskriteriet.
  • For det andre ønsker skadelidte å unngå situasjoner eller aktiviteter som kan fremkalle minner om den belastende hendelsen, alternativt at skadelidte trekker seg tilbake sosialt. Dette kalles unnvikelseskriteriet.
  • For det tredje må skadelidte rent fysiologisk oppleve økt beredskap. Dette kalles for aktiveringskriteriet. Det viser seg enten ved at skadelidte helt eller delvis ikke husker viktige sider av tiden da man var utsatt for de traumatiske hendelsene. Det kan også vise seg ved at skadelidte har søvnproblemer, vanskeligheter med å konsentrere seg, opplever irritabilitet eller sinneutbrudd, er årvåken eller på vakt – eller opplever skvettenhet ved plutselige lyder eller lysblink.

Etter ICD-10 er det også et vilkår at de tre ovennevnte kriteriene må være oppfylt innen seks måneder etter den belastende hendelsen. Eller innen seks måneder etter slutten på den traumatiske påkjenningen. Den norske oversettelsen av ICD-10 ligger på sidene til Direktoratet for e-helse. Der står at diagnosen kan stilles selv om det har gått mer enn seks måneder fra den traumatiske hendelsen til symptomdebut.

Behov for spesialisterklæring

Som regel vil det i saker om PTSD være behov for en spesialisterklæring fra en uavhengig spesialist i psykiatri. Psykiateren vurderer om du er påført PTSD, og hva som er årsaken til lidelsen. Det er ikke bare PTSD som kan gi rett til erstatning. Å ta stilling til hvilken psykisk skade du er påført vil ofte være en skjønnsmessig og komplisert vurdering.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.