Hva er yrkesskade?

Begrepet yrkesskade benyttes i all hovedsak i to lover: Folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. I folketrygdloven vil en godkjent yrkesskade kunne gi grunnlag for høyere livsoppholdsytelser, bedre dekning av behandlingsutgifter, samt at man kan kreve menerstatning ved varig og betydelig yrkesskade. Skade og sykdom som er å anse som yrkesskade er en absolutt forutsetning for ytelser i det hele under yrkesskadeforsikringsloven.

Yrkesskadeerstatningsordningen

Yrkesskadeerstatningsordningen i begge lover er ment å gi de ansatte en særlig økonomisk beskyttelse når man blir påført yrkesskade.

Arbeidsulykke

Skade og sykdom påført de ansatte ved arbeidsulykke kan gi grunnlag for ytelser under begge lovene. Skaden og sykdommen må ha inntruffet mens den ansatte var i arbeide på arbeidsstedet i arbeidstiden. Ulykken må også kunne betegnes som en ytre plutselig begivenhet, som må anses å foreligge utenfor arbeidets ordinære belastningsramme. Belastningslidelser gir ikke grunnlag for ytelser under yrkesskadeerstatningsordningen.

Listesykdom

Skade eller sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade. Yrkesskadeforsikringsloven viser til denne bestemmelsen i yrkesskadeforsikringsloven § 11, første pkt. b. I folketrygdloven vises det videre til en liste med lidelser som man fra lovgivers side har ment ansatte ofte blir påført i anledning utøvelse av sitt arbeide. Dersom den ansatte kan føre bevis for at man er påført en yrkessykdom som er ført opp på yrkessykdomslisten skal yrkesskaden anses forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, hvis ikke forsikringsgiveren kan bevise at dette åpenbart ikke er tilfellet.

Annen skade og sykdom

I yrkesskadeforsikringsloven er yrkesskadebegrepet noe videre enn i folketrygdloven. Folketrygdlovens yrkesskadebegrep dekkes i sin helhet av de to ovennevnte punkter; arbeidsulykke og listesykdom, mens det i yrkesskadeforsikringsloven også åpnes opp for annen skade og sykdom, som ikke finnes på yrkessykdomslisten. Forutsetningen for at dette utvidete yrkesskadebegrepet skal komme til anvendelse er at skaden eller sykdommen skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 11, første ledd pkt. c). Nesten alle yrkesskader vil falle inn under arbeidsulykke eller listesykdomspunktet. Dersom yrkesskaden bare fanges opp av annen skade og sykdom vil det derfor kunne oppstå underdekning ved erstatningsutmålingen som kan unngås ved at reglene om tilleggserstatning anvendes