Hva er yrkessykdom?

Hvis du har blitt påvirket av skadelige stoffer eller lignende på arbeidsplassen, kan du få skaden godkjent som yrkessykdom av NAV. Du kan også ha rett på yrkesskadeerstatning gjennom arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Enkelte yrkesgrupper er mer utsatt for skadelige påvirkninger på arbeidsplassen enn andre. Spesielt utsatte yrkesgrupper kan være industriarbeidere, billakkerere og rengjørere. Yrkesskadeerstatning (som betales av et forsikringsselskap), og godkjenning av en skade som yrkesskade som gjøres av NAV henger tett sammen. Det er derfor viktig at du sender melding om yrkessykdom både til NAV og til yrkesskadeforsikringsselskapet så snart du har mistanke om at det kan foreligge en skade.

Yrkesskadeforsikringsloven

Det er i lovens § 11 bestemt at forsikringen – som alle arbeidsgivere skal tegne for alle ansatte – skal dekke:

a) skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade), 

b) skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade.

c) annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

“I arbeid”, “på arbeidsplassen” og “i arbeidstiden”

For å få sykdommen godkjent som yrkessykdom, er det nødvendig at skaden eller sykdommen skyldes påvirkningen du var utsatt for mens du var “i arbeid, på arbeidsplassen i arbeidstiden”. Det er du som er skadet som må bevise at disse vilkårene er oppfylt.

Listesykdommer

Kravet til “i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden” anses automatisk å være oppfylt når det foreligger en såkalt listesykdom. Bevisbyrden blir da snudd slik at det er arbeidsgivers forsikringsselskap, eventuelt NAV, som må bevise at sykdommen ikke har oppstått

Listesykdommer er særskilte sykdommer som er nevnt (listet) i forskriftene til folketrygdloven. Som listesykdommer regnes blant annet enkelte typer allergiske reaksjoner, smittesykdommer, forgiftninger og klimasykdommer.

Full erstatning

Du har krav på full erstatning både for det tapet yrkessykdommen har påført deg, og det sykdommen forventes å påføre deg i fremtiden. Systemet er slik at det er ytelser fra NAV og erstatning fra forsikringsselskapet til sammen som skal gi full erstatning. Noe ganger kan det være vanskelig å vinne frem med sitt krav. Det kan da være greit å vite at kostnader til juridisk bistand skal dekkes av forsikringsselskapet på samme måte som med andre utgifter.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.