Hva koster en bistandsadvokat?

Både fornærmede og etterlatte i en straffesak kan ha krav på bistandsadvokat. Bistand kan også gis der sakens art eller omfang, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier det. En bistandsadvokat fakturerer for øvrig etter faste satser fastsatt av retten etter regler gitt i forskrift.

Har jeg rett på bistandsadvokat?

Advokathjelp kan være dyrt, og timeprisene kan variere fra 1 200 til 5 000 kroner eksklusiv merverdiavgift, avhengig av advokatens erfaring og spesialisering.

Når man får oppnevnt bistandsadvokat vil salæret betales av det offentlige. Bistandsadvokatordningen er derfor med på å hjelpe fornærmede og etterlattes. Fornærmede og etterlatte er i utgangspunktet ikke part i en straffesak, men deres stilling bedres ved at også de kan få bistand av en advokat.

Retten til å få oppnevnt slik advokat fremgår av straffeprosessloven. Loven gjelder i utgangspunktet kun saker som omhandler straffbare handlinger. Det er derfor bare fornærmede og etterlatte i straffesaker som kan få bistandsadvokat. Det er imidlertid enkelte unntak fra dette. Blant annet kan fornærmede og etterlatte få bistandsadvokat der det reises et erstatningskrav i forbindelse med den straffbare handlingen.

Salærsatser og merutgifter til bistandsadvokaten

Bistandsadvokaten har som nevnt faste salærsatser å forholde seg til. Satsene endres årlig.

Har du fått innvilget bistandsadvokat av retten skal dennes salær og merutgifter betales av Staten. Det følger av loven. Det er viktig å være klar over at advokaten kan ikke kreve mer enn det som fastsettes av retten. Dette gjelder både i en straffesak og i en eventuell erstatningssak som har tilknytning til den straffbare handlingen.

Dersom du har rett på bistandsadvokat kan du fritt velge den advokaten du vil. Som hovedregel skal du velge en advokat som holder til i din rettskrets, men advokater utenfor dette området kan også velges dersom særlige grunner tilsier det. 

Reglene om at staten betaler utgifter til bistandsadvokat gjelder kun der advokaten er offentlig oppnevnt. Har fornærmede eller etterlatte ansatt en advokat for egen regning, vil de normalt selv betale salæret. 

Du betaler ikke egenandel

Når du har fått oppnevnt en bistandsadvokat vil det ikke påløpe noen egenandel – bistandsadvokaten får hele sitt salær betalt av staten.

Bistandsadvokatordningen må ikke forveksles med retten til fri rettshjelp, hvor det er en egenandel. Fri rettshjelp innvilges i andre saker og på annet grunnlag enn bistandsadvokat. For nærmere regler om fri rettshjelp kan du se i rettshjelploven.

domstolenes hjemmesider finner du også mer informasjon om både fri rettshjelp og bistandsadvokatordningen.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.