Hva koster en bistandsadvokat?

Både fornærmede og etterlatte i en straffesak kan ha krav på bistandsadvokat.

Bistand kan også gis der sakens art eller omfang, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier det. En bistandsadvokat fakturerer for øvrig etter faste satser fastsatt av retten etter regler gitt i forskrift.

Har jeg rett på bistandsadvokat?

Advokathjelp kan være dyrt – timeprisene kan variere fra 1200 til 5000 kroner eksklusiv merverdiavgift, avhengig av advokatens erfaring og spesialisering.

Når man får oppnevnt bistandsadvokat vil salæret betales av det offentlige. Bistandsadvokatordningen er derfor med på å bedre fornærmede og etterlattes stilling. Fornærmede og etterlatte er i utgangspunktet ikke part i en straffesak, men deres rettsstilling bedres ved at også de kan få bistand av en advokat.

Retten til å få oppnevnt slik advokat fremgår av straffeprosessloven kapittel 9 a og kapittel 29 (Sivile krav).

Straffeprosessloven gjelder i utgangspunktet kun saker som omhandler straffbare handlinger. Det er derfor fornærmede og etterlatte i straffesaker som kan få bistandsadvokat. Det er imidlertid unntak fra dette, og blant annet kan fornærmede og etterlatte få bistandsadvokat der det reises et erstatningskrav i forbindelse med den straffbare handlingen.

Juridisk regnes det ikke som en straff at den straffedømte må betale erstatning. Selv i en sak der tiltalte frifinnes kan retten likevel finne at vilkårene for utbetaling av erstatning er til stede.

Salærsatser og merutgifter til bistandsadvokaten

Bistandsadvokaten har som nevnt faste salærsatser å forholde seg til. Satsene endres årlig.

Har du fått innvilget bistandsadvokat av retten skal dennes salær og merutgifter betales av Staten, jf. straffeprosessloven § 107 d. Advokaten kan ikke kreve mer enn det som fastsettes av retten. Dette gjelder både i en straffesak og i en eventuell erstatningssak som har tilknytning til den straffbare handlingen.

Dersom du har rett på bistandsadvokat kan du fritt velge den advokaten du vil. Som hovedregel skal du velge en advokat som holder til i din rettskrets, men advokater utenfor kretsen kan også velges dersom særlige grunner tilsier det. Velges det en bistandsadvokat utenfor rettskretsen vil det kunne påløpe merutgifter for advokaten i form av reisekostnader og så videre.

Reglene om at staten betaler utgifter til bistandsadvokat gjelder kun der advokaten er offentlig oppnevnt. Har fornærmede eller etterlatte ansatt en advokat for egen regning, vil de etter straffeprosessloven § 107 f selv måtte sørge for at dennes salær betales. Likevel er det slik at salæret kan kreves dekket, jf. tvisteloven kapittel 20.

Du betaler ikke egenandel

Når du har fått oppnevnt en bistandsadvokat vil det ikke påløpe noen egenandel – bistandsadvokaten får hele sitt salær betalt av staten.

Bistandsadvokatordningen må ikke forveksles med retten til fri rettshjelp, hvor det derimot er en egenandel. Fri rettshjelp innvilges i andre saker og på annet grunnlag enn bistandsadvokat. For nærmere regler om fri rettshjelp, se rettshjelploven.

domstolenes hjemmeside finner du også mer informasjon om både fri rettshjelp og bistandsadvokatordningen.