Hva må du gjøre etter en trafikkskade?

Har du blitt påført en trafikkskade? Da er det to ting du bør gjøre så fort som mulig: Kontakt lege – og meld fra til forsikringsselskapet.

Få nedtegnet symptomer med en gang!

Ved alvorlige trafikkskader vil det normalt både komme ambulanse og politi til stede. Da vil det foreligge skriftlige rapporter om både ulykkeshendelsen og personskader, og det vil gjerne være gode nedtegnelser i journaler.

Det er ved de litt mindre alvorlige ulykkene det særlig er viktig at skadelidte selv tar kontakt med lege så snart som mulig etter hendelsen. Aller viktigst er det å få nedtegnet symptomer og plager helt tidsnært til ulykken nå skaden ikke er synlig på et røntgenbilde. Dette gjelder for eksempel ved nakkeskader. Dette er viktig fordi vi vet at også en liten ulykke kan gi alvorlige konsekvenser

Vi opplever ofte at den som har blitt skadet, tar kontakt med lege for sent.

I rettspraksis har det utviklet seg en “lære” om at symptomer etter nakkesleng oppstår innen ca 2-3 døgn fra ulykken. Da er det viktig å få bevist at dette skjedde, og de viktigste bevisene er nettopp journal fra lege eller behandler.

Mange mister retten til erstatning fordi de oppsøker lege først senere enn 3 døgn etter skaden. Oppsøk derfor lege så snart du kan etter en ulykke selv om du med en gang kun har beskjedene plager og symptomer!

Melding ved trafikkskade

Meld fra til bilens forsikringsselskap om du har vært utsatt for en ulykke. Om det var flere biler involvert, er det tilstrekkelig at du melder fra til forsikringsselskapet til den bilen du satt i, selv om den andre bilen har skylden for ulykken.

Om man ikke finner ut av bilens forsikringsselskap, eller den manglet forsikring, kan man melde inn skaden til Trafikkforsikringforeningen.

Vær nøye med hva du skriver i skademeldingen. Den vil følge med under hele saksbehandlingen, og tillegges noen ganger stor vekt.

Andre forsikringer

Det er ett års frist for å melde fra om ulykkesforsikringer. Men renter løper fra to måneder etter meldingstidspunktet. Så ikke vent med dette. Merk deg også at det gjelder 1 års meldefrist også for enkelte andre forsikringer. 

De fleste har flere forsikringer enn de vet om, og mange mister rettmessige krav grunnet manglende melding. Husk å sjekk om du har forsikringer som kan komme til anvendelse. Det kan være forsikringer via arbeidsgiver, fagforbund, ektefelle/samboers arbeidsgiver og fagforbund, reiseforsikringer og andre forsikringer du kan ha tegnet. Pass på så du ikke taper penger fordi du mangler oversikt.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.