Hva må til for å få trafikkskadeerstatning?

Blir du skadet av et motorkjøretøy, har du rett til erstatning fra forsikringsselskapet. Det er tre vilkår som må være oppfylt for å få rett til trafikkskadeerstatning:

1. Ansvarsgrunnlag

Motorkjøretøy har lovbestemt ansvarsforsikring. For at skadehendelsen skal omfattes av motorkjøretøyets ansvarsforsikring, må det være motorvognen som volder – «gjør»- skaden.

Utgangspunktet for vurderingen, er om skaden er voldt ved en realisering av det «farekompleks» motorvogn i seg selv medfører.

Kollisjoner og utforkjøringer er uten tvil omfattet. Dette gjelder alle skader som skyldes bilens fart, tyngde, bevegelighet, motor, signaler og teknisk utstyr. Her er bilen den aktiv part i skadehendelsen; bilen er det virkende element. Også skader som skjer ved trilling, tauing eller skyving av bilen er omfattet. Det samme om bilen skremmer dyr. Kolliderer du med en elg, er du inn under bilansvaret, selv om det kan sies å være elgens ”skyld” som løper ut i veien. Andre eksempler på skader som skyldes bilens egenskaper, er skader som skjer ved at blending av lykter, steinsprut og søleskvett, eller røyk fra bil som skaper trafikkfare. Selv om bilen står parkert, kan den ”gjøre skade”: typisk ved klemskader i dører.

De sakene det blir tvist om det er bilen som faktisk gjør skaden, gjelder skader der det skadevoldende element ligger helt på siden av hva som er kjøretøyets egenskap; typisk ved lasting og lossing. Er det bilen eller lasten som gjør skaden? Og hva med tilleggsutstyr; hengeren eller kranen bak på lasteplanet skader noen. Tilsvarende ved at man går ut av lastebilen og snubler på vei ut: er det bilen som da volder skaden? De nyeste avgjørelser fra høyesterett går lang i å tolke hva som omfattes til skadelidtes fordel. I Rt. 2012 s. 233 fikk passasjeren som glapp trinnet i stigen på vei ned fra en høy lastebil rett til erstatning. Er du i tvil, så ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere saken.

2. Årsakssammenheng

Det neste vilkåret er at det må være årsakssammenheng mellom skadehendelsen og skaden. Særlig der man har hatt lignende plager før og man ikke har noen objektive funn som dokumenterer skaden, kan dette være vanskelig. Det kan også være slik at flere årsaker virker sammen. Det sentrale er om skadehendelsen har vært en nødvendig betingelse for skaden. Ved for eksempel nakkeskader er de utviklet vilkår og retningslinjer som inngår i årsaksvurderingen.

3. Økonomisk tap/skade

Det siste vilkåret som må være oppfylt for å ha rett til trafikkskadeerstatning, er at skaden må ha medført et tap; typisk tap av inntekt eller tap i form av økte utgifter. Dette tapet må beregnes og sannsynliggjøres.

Selv om man sier at det er krav om økonomisk tap, vil også tapt livsutfoldelse og det at mår en varigs skade også kunne gi rett til menerstatning, uten at det er noe som kan beregnes ut fra et økonomisk tap. Ved en lovendring i 2009, fikk trafikkskadde rett til å kreve oppreisningserstatning utbetalt direkte under ansvarsforsikringen.