Hvem dekkes av yrkesskadeforsikring?

Arbeidsgiver er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Forsikringens formål er å sikre arbeidstaker økonomisk kompensasjon hvis han eller hun blir påført en personskade i forbindelse med utførselen av arbeidet.

Hvem som dekkes av yrkesskadeforsikringen følger av forsikringsavtalen og yrkesskadeforsikringsloven. Loven dekker:

 «…personskader påført arbeidstakere hos arbeidsgiver i riket»

Utgangspunktet for at loven skal få anvendelse er at arbeidsgiver har tegnet en yrkesskadeforsikring. Men har arbeidsgiver forsømt sin plikt til å tegne en slik forsikring er det likevel ikke slik at arbeidstaker ikke står uten rettigheter. I disse tilfellene vil yrkesskadeforsikringsforeningen ivareta arbeidstakerens rettigheter.

Hvem er arbeidstaker?

Det er kun arbeidstakere som dekkes. Begrepet arbeidstaker vil sjeldent skape tvil i de tilfeller hvor det foreligger en arbeidskontrakt. Og man er arbeidstaker uansett stillingsprosent. Loven lister i tillegg opp andre som regnes som arbeidstakere, som eksempelvis personer som er pålagt tjenestegjøring for det offentlige.

Det følger også av loven at skaden må ha oppstått “i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden”. Dette er imidlertid ikke til hinder for at man kan være dekket også på hjemmekontoret.

Når arbeidet uføres hjemme vil det avgjørende være om man er “i arbeid” eller ikke når skaden skjer.

For å være yrkesskadedekket må man utføre lønnet arbeid.

Oppdragstakere er ikke dekket

Begrepet arbeidstaker omfatter ikke selvstendige næringsdrivende og selvstendige oppdragstakere. Selvstendig næringsdrivende vil som regel arbeide i eget selskap, for eksempel et enkeltpersonforetak, og vil dermed ikke være ansatt der arbeidet utføres. Selvstendig oppdragstaker er eksempelvis en frilanser. I likhet med en selvstendig næringsdrivende vil en frilanser ikke være ansatt hos den enkelte oppdragsgiver.

Hvor grensen mellom et arbeidsforhold og et oppdragsforhold går må det gjøres en konkret vurdering av i det enkelte tilfellet. For at et oppdrag skal falle utenfor arbeidstakerbegrepet har Høyesterett lagt stor vekt på om oppdraget skiller seg markert fra et ordinært arbeidsforhold.

Arbeid i utlandet

Arbeidstakere som er utplassert eller har fast arbeidssted i utlandet dekkes i den utstrekning arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift, og forutsetter at arbeidstakeren er medlem av folketrygden.

Offshorearbeid

Utgangspunktet er at arbeidstakere på norskregistrerte skip og boreplattformer er dekket av yrkesskadeforsikringen. For arbeidstakere i petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel gjelder yrkesskadedekningen uansett om arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift eller ikke.

For ansatte på skip er man omfattet når skipet er registrert i NOR og NIS registeret. Et unntak gjelder ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet på turistskip. For at at disse skal være yrkesskadedekket må skipet være registrert i NOR-registeret.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.