Hvor mye kan jeg få i erstatning etter pasientskade?

Har du som følge av feilbehandling, manglende undersøkelser, for sen diagnostisering eller mangelfull oppfølging av legen blitt påført en pasientskade? I så fall har du krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Norsk Pasientskadeerstatning

NPE er et statlig forvaltningsorgan som behandler erstatningssakene der helsevesenet har sviktet. Målet er at erstatningen du får skal stille deg økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Selv om NPE er et offentlig nøytralt organ kan det av mange oppleves som en motpart. Det anbefales derfor at du får bistand av en advokat for at du skal få den erstatningen du har krav på. Merk deg at du kan ha rett til å få dekket advokatutgiftene dine fra NPE.

Skaden må ha ført til et økonomisk tap

Et av vilkårene for å bli tilkjent erstatning er at pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap, for eksempel økte utgifter til lege og medisiner eller tap av inntekt. Det økonomiske tapet må være større enn 10 000 kroner.

Dersom du ikke har hatt et økonomisk tap, kan du likevel ha rett til erstatning i form av menerstatning dersom den varige medisinske invaliditeten er på mer enn 15 %.

Pasientskade og tap av inntekt

Er du påført et inntektstap som følge av pasientskaden, har du krav på at NPE erstatter differansen i din inntekt med og uten skaden. Det kan noen ganger være vanskelig å fastslå hva som ville vært din sannsynlige inntekt dersom skaden ikke hadde oppstått. Da kan beregningen bli noe skjønnsmessig.

Dersom det er sannsynlig at inntektstapet også vil gjelde i fremtiden, skal NPE erstatte et fremtidig tap. Det er for eksempel ikke uvanlig at alvorlige pasientskader fører til helt eller delvis varig arbeidsuførhet, slik at man aldri vil kunne arbeide i samme utstrekning som før skaden.

Pasientskade og økte utgifter

Det er svært vanlig at feilbehandling fører til du får økte utgifter, for eksempel til transport til og fra lege og behandlere, og økt bruk av medisiner og utstyr. NPE plikter å erstatte slike utgifter så lenge de er rimelige og nødvendige.

Dersom det kan sannsynliggjøres at du også vil ha slike utgifter i fremtiden, skal det beregnes et tap som følge av dette.

Evnen til å kunne arbeide i hjemmet

Har du problemer med for eksempel å vaske gulv, støvsuge eller beise huset på grunn av plagene fra skaden? Ved påført skade er det ofte ikke bare evnen til å stå i alminnelig arbeid som blir svekket, men også evnen til å kunne utføre arbeidsoppgaver i hjemmet – det være seg innendørs eller utendørs.

Denne typen erstatning beregnes konkret fra sak til sak.

Menerstatning for ikke-økonomisk tap

I pasientskadesakene vil NPE alltid innhente en uttalelse fra en sakkyndig – enten en rådgivende lege eller en annen spesialist. Spesialisten fastsetter også varig medisinsk invaliditet.

Vurderes den varige medisinske invaliditeten til å være 15 prosent eller høyere har du krav på menerstatning. Menerstatningen beregnes ut fra graden av medisinsk invaliditet, og utmåles etter folketrygdens grunnbeløp (G) og din alder på oppgjørstidspunktet.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.