Hvordan kan man bli tilkjent oppreisingserstatning?

Oppreisingserstatning gir dekning for ikke-økonomisk tap, og skal kompensere for tort og svie. For å bli tilkjent oppreisning, må skadevolder ha opptrådt kvalifisert klanderverdig, dvs. ha handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

Skadeserstatningsloven § 3-5 som grunnlag for oppreisningserstatning

Skadeserstatningsloven § 3-5 er den sentrale bestemmelsen for oppreisningserstatning.

Oppreisningskravet må i utgangspunktet rettes mot skadevolder personlig. Oppreisningserstatning er imidlertid også dekket under trafikkforsikringen etter bilansvarsloven.

Etter § 3-5 er det for det første et vilkår at skadelidte enten være påført en personskade, eller en krenkelse som er likestilt med personskade. Det er ikke krav om at skaden er varig eller betydelig.

Videre er det krav at skadevolder har forsettlig eller grovt uaktsomt, dvs. at skadevolder har handlet kvalifisert klanderverdig. Det er ikke krav at skadevolder forsettlig eller grovt uaktsomt har påført selve skadefølgen. Det er tilstrekkelig at skadevolder forsettlig eller grovt uaktsomt har fremkalt situasjonen, som deretter førte til skaden.

Også personer under 18 år kan bli ansvarlige for oppreisningserstatning, så lenge skaden er voldt forsettlig eller grovt uaktsomt. Høyesterett har uttalt at uaktsomhetskravet da knytter seg til om et barn ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides.

Psykotiske personer kan også bli idømt oppreisningsansvar. Men at vedkommende ar psykotisk, kan få betydning fort størrelsen på oppreisingserstatningen.

Utmåling

Domstolen fastsetter størrelsen på oppreisningserstatningen etter hva «retten finner rimelig». Utmålingen av oppreisningserstatning er utpreget skjønnsmessig, men Høyesterett har i flere dommer fastsatt normerte oppreisningserstatningsbeløp. Normeringsbeløpet kan imidlertid fravikes hvis det foreligger særlige grunner. Oppreising ved grovt uaktsom voldtekt er normert til 90.000 kroner, mens normeringsbeløpet ved forsettlig voldtekt er fastsatt til 150.000 kroner. Ved grovt uaktsomt drap er normeringsbeløpet 125.000 kroner, og 200.000 kroner ved forsettlig drap.

Langseth Advokatfirma DA bistår regelmessig skadelidte i saker om oppreisningserstatning.