Pasienterstatning

Alle som er har blitt påført en pasientskade kan søke om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Det gjelder skader påført både på offentlige og private institusjoner.

Hva erstatningsansvaret omfatter fremgår av pasientskadeloven § 1. Som pasientskade regnes skader som er:

”voldt under veiledning, undersøkelse, diagnostisering, behandling, ekspedisjon av legemidler fra apotek, pleie, vaksinasjon, prøvetaking, analyse av prøver, røntgen, forebygging av helseskader, medisinsk forsøksvirksomhet samt donasjon av organer, blod og vev.”

Behandling av pasienterstatning

Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som behandler søknader og utbetaler pasienterstatning. Når det foreligger mistanke om en behandlingsfeil er det første som må gjøres å melde skaden til NPE. Det gjøres på en skademeldingsskjema som finnes på NPEs nettsider.  NPE vil innhente uttalelse fra stedet hvor pasientskaden inntraff, og innhente andre journaler og informsjon som er nødvendig for å behandle saken. Ofte vil NPE innhente en uttalelse fra annen lege.

Hva kan du få dekket?

Det som erstattes er i utgangspunktet det økonomiske tapet som svikten i behandlingen utløser. Målet med utmålingen av pasienterstatningen er at pasienten skal få full erstatning. Det betyr at pasienten skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Økonomisk tap: Ekstrautgifter, inntektstap og hjemmearbeidstap

Utgifter til behandling, reise og medisiner som er nødvendige for å behandle eventuelle skader eller senskader skal dekkes av pasienterstatningen. Utgifter som dekkes av NAV vil ikke bli dekket av NPE. Det er derfor nødvendig først å søke NAV om dekning. 

Hvis skaden medfører at pasienten faller ut av arbeid, helt eller delvis, skal pasienterstatning dekke inntektstapet. Før det kan gjøres en beregning av inntektstap må det avklares hva som vil bli den varige situasjonen. Blir inntektsbortfallet varig er det nødvendig å gå gjennom “NAV-systemet. Det betyr at det må søkes om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og eventuelt om uføretrygd.  NPE skal dekke det som er differansen mellom det NAV betaler, og det som ville vært inntekten om skaden tenkes bort. Det er både det påførte og det fremtidige inntektstapet som skal erstattes.

Noen ganger fører skader til at det ikke lenger er mulig for pasienten å utføre arbeid i hjemmet. Det kan være for eksempel vask og vedlikehold av bolig. Pasienterstatningen skal som et utgangspunkt dekke det det koster å leie inn arbeidskraft til de oppgavene pasienten selv kunne utføre tidligere. Både påført og fremtidig hjemmearbeidstap dekkes av NPE.

Menerstatning kan komme i tillegg

Menerstatning er en pasienterstatning for ikke-økonomisk tap. Denne erstatningen er ment å dekke tapt livsutfoldelse, og kommer i tillegg til det økonomiske tapet. Menerstatning ytes som regel kun hvis det er konstatert varig medisinsk invaliditet på 15 prosent eller høyere.

Unntak for mindre skader

Pasienterstatningen må totalt overstige 10 000 kroner for at NPE utbetaler erstatning. Dersom tapet er lavere enn det vil det ikke ha noen hensikt å søke til NPE.

Utgifter til advokat

NPE dekker som en del av pasienterstatningen også utgifter til juridisk bistand. Det gjelder vanligvis kun hvis NPE har fattet vedtak om det foreligger en behandlingsfeil.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.