Personskade

Tusenvis av personer skader seg på ulike måter hvert år. Mange påføres en varig personskade. Enkelte kan få erstatning, og andre ikke. Om man vil ha krav på erstatning vil ofte være avhengig av hvordan skaden har skjedd. I artikkelen sies noe om hvordan muligheten for å få erstatning er ved enkelte typer av skader.

Personskade i biltrafikken

Den som blir skadet i trafikken vil nesten alltid ha krav på erstatning. Dersom skaden er voldt av en bil vil forsikringsselskapet til bileieren være ansvarlig. Det følger av reglene i bilansvarsloven at ansvaret er objektivt. Det betyr at forsikringsselskapet er ansvarlig selv om det ikke er noen som direkte kan klandres for ulykken.

Forsikringsselskapet skal dekke hele det tapet som lides. Det er prinsippet om full erstatning som gjelder. Beregningen av erstatningen gjøres etter reglene i skadeserstatningsloven. Etter loven skal erstatningen dekke:

  • påført inntektstap
  • fremtidig inntektstap
  • påførte utgifter
  • fremtidige utgifter
  • menerstatning

Beregningen er individuell. Det betyr at den enkelte skadelidte skal ha sitt tap dekket fullt ut. Det innebærer også at to skadelidte med den samme skaden, kan få svært ulik erstatning.

Skade på jobben

Mange blir skadet mens man er i arbeid. Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at alle ansatte er omfattet av en forsikring som dekker yrkesskader. Alle som er ansatt er derfor omfattet av en yrkesskadeforsikring.

Skadelidte skal ha sitt ha sitt fulle tap dekket også ved yrkesskader. Det er de samme erstatningspostene som gjelder. Forskjellen er imidlertid at beregningen av erstatning ved yrkesskader er mer standardisert når det gjelder utmåling av fremtidig inntektstap. Det som må vurderes ved yrkesskader er i hvilken grad skaden har ført til reduksjon av arbeids- og inntektsevnen.

Enkelte kan få større erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven enn etter skadeserstatningsloven, andre mindre. Dersom skaden er godkjent både som en yrkesskade og som en trafikkskade har man rett til oppgjør etter de regler som gir det beste oppgjøret.

Skade i hjemmet eller på fritiden

Den som blir skadet hjemme eller på fritiden har ikke automatisk et erstatningsrettslig vern, som ved trafikkulykker og yrkesskader. Ved skader i hjemmet eller på fritiden vil man kun få full erstatning for inntektstap dersom man selv, arbeidsgiveren eller andre, har tegnet en særskilt forsikring for slike tilfeller.

Mange er imidlertid omfattet av ulike former for ulykkesforsikringer som kan brukes. Forsikringssummene kan naturligvis variere, men er ofte relativt små. Ved oppgjør av ulykkesforsikringer er det forsikringssummen og som regel den varige medisinske invaliditeten man er påført som har betydning.

Juridisk bistand ved personskade

Forsikringsoppgjør etter personskader kan være kompliserte juridisk, og forsikringsselskapene oppleves av mange som en motpart. Det er viktig at du sørger for å ha juridisk bistand fra en advokat med spesialkompetanse innen erstatning.

Det kan være greit å vite at forsikringsselskapene i saker som gjelder trafikkulykker og yrkesskader innser at sakene er kompliserte, og derfor som regel dekker kostnader til juridisk bistand.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.