Personskadeadvokaten

Erstatningsoppgjør etter personskade kan være både langvarig og komplisert. Sakene kan være vanskelige både fordi det er en stor mengde dokumenter å holde styr på, og fordi jussen kan være vanskelig. Det kan være nødvendig med hjelp fra personskadeadvokaten.

Personskadeadvokaten kan vilkår for erstatning

For å få erstatning er det nødvendig at flere vilkår er oppfylt. Grunnvilkårene er for det første at det må foreligger et grunnlag for ansvar. Ved trafikkulykker er grunnlaget i bilansvarsloven, og ved yrkesskader i yrkesskadeerstatningsloven. Andre grunnlag kan være i produktansvarsloven, eller i det ulovfestede objektive ansvaret som sørger for erstatning om man skulle være så uheldig å bli truffet for eksempel taksteiner som ramler ned fra et hustak.

Neste grunnvilkår er at det foreligger et økonomisk tap. Den som skades ved bilulykker og yrkesskader skal ha full erstatning.

Det tredje vilkåret er at det må foreligge såkalt årsakssammenheng. Det betyr at det må være en sammenheng mellom skadehendelsen og det økonomiske tapet. 

Det er den som er skadet, og som krever erstatning, som må bevise at vilkårene for erstatning er oppfylt. Om man ikke klarer å bevise at alle vilkårene er oppfylt vil forsikringsselskapene avslå kravet.

Vurdering av årsakssammenheng

I mange skadesaker et det vanskelig å føre bevis for at det er en bestemt skadehendelse som er årsaken til at man har blitt påført en skade, og eventuelt har blitt ufør. Det er gjerne i saker hvor det ikke foreligger objektive funn på en skade at det kan være problematisk.

Om ulykken ikke har medført en objektivt påvisbar skade, som kan ses på et røntgenbilde, kan skaden være en bløtdelsskade. For å avgjøre om bløtdelsskader kan være utløst av en skadehendelse bruker vi gjerne de såkalte “fire vilkår”, som ble etablert av Høyesterett i den kjente dommen Nakkesleng I-dommen, Rt-1998-1565.

Kriteriene er:

  • Ulykken må ha vært kraftig nok til at den kan ha medført en varig personskade
  • Symptomer etter ulykken må ha oppstått innen 72 timer etter ulykken
  • Symptomene etter ulykken må ha vært til stede fra akuttfasen til varig fase
  • Det må ikke foreligge andre mer sannsynlige årsaker til plagene

Nødvendig med spesialkompetanse

I erstatningssaker er det mange som opplever forsikringsselskapene som en motpart. Det er en overraskelse for mange at det er slik for selskapene annonserer gjerne med at de er der for å hjelpe deg når du virkelig trenger det. Når det ikke skjer, er det nødvendig med en advokat med spesiell kunnskap om erstatning.

Mange er bekymret for store kostnader. Det kan da være greit å vite at forsikringsselskapene i trafikkskader og yrkesskader dekker kostnader til juridisk bistand på samme måte som de dekker utgifter til medisiner og behandlinger.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.