Personskadeadvokater

Et erstatningsoppgjør kan være komplisert og omfattende. Spesialiserte personskadeadvokater har kunnskap om hvordan du kan oppnå full erstatning. I vårt firma har vi også et rikt erfaringsarkiv som kan hjelpe deg til å få riktig erstatning.

Forsikringsordninger

Det finnes flere typer forsikringsordninger som gir rett på erstatning dersom du er uheldig og får en personskade.

De viktigste ordningene er de lovpålagte forsikrings- og erstatningsordningene som; yrkesskadeforsikring, bilansvarsforsikring og pasientskadeerstatning. I tillegg er det en rekke frivillige forsikringer som for eksempel; kollektiv gruppelivsforsikring, uføreforsikring og ulykkesforsikringer. Personskadeadvokater er vandt med å tolke forsikringsvilkår, forhandle med forsikringsselskapene og å foreta erstatningsberegninger. 

Offentlige ytelser

Ved mange personskader er det nødvendig å søke om ytelser fra NAV. Det kan være sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Disse ytelsene får innvirkning på den erstatningen som skal mottas fra skadevolderens forsikringsselskap. Personskadeadvokater kjent med hvilke offentlige ytelser som kan være er aktuelle i din sak, hvordan man skal søke om disse, og hvordan de vil virke inn i et erstatningsoppgjør.

Innhenting av informasjon

I personskadesaker vil det i startfasen være nødvendig å innhente mye informasjon og dokumentasjon. Hva som må innhentes må avgjøres spesielt i hver enkelt sak. Som eksempler kan nevnes likningsopplysninger, pasientjournaler og trygdedokumenter.

Spesialisterklæringer

I enkelte personskadesaker utarbeides det spesialisterklæringer. Personskadeadvokater har kjennskap til hvilke spesialister som best kan vurdere din sak. Valg av spesialist kan være avgjørende for resultatet i et erstatningsoppgjør, så det er viktig å velge riktig spesialist.

Erstatning

Utmåling av erstatningens størrelse er ofte komplekst. De erstatningspostene som kan være aktuelle er; påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige ekstrautgifter, påført og fremtidig hjemmearbeidstap, menerstatning og oppreisning. Personskadeadvokater har de riktige verktøyene for å kunne utmåle korrekt erstatning. 

Utgifter til advokat

I bilansvarssaker og yrkesskadesaker dekker forsikringsselskapene “rimelige og nødvendige” utgifter til juridisk bistand i alle saker hvor det foreligger rett på erstatning. I pasientskadesaker dekkes kostnader til advokat dersom skadelidte gis medhold i sitt krav om at det er gjort en behandlingsfeil.

Mange vet det ikke, men de aller fleste har en rettshjelpsforsikring inkludert i sin innboforsikringen eller i sin bilforsikring. Det varierer noe, men de fleste rettshjelpsforsikringer dekker kostnader til advokat opp til 100 000 kroner. 

Før en advokat påtar seg et oppdrag vil det være nødvendig å vurdere saken for å avklare om det er økonomisk hensiktsmessig å benytte seg av advokat. I vårt firma tilbys derfor alle en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang av sin sak.

Artikkelforfatteren, Advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth og har møterett for Høyesterett. Han har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte. I januar 2020 ga Lohne ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.