Personskadeerstatning – mindreårig

Erstatningsansvaret for personskade – også til mindreårig – påhviler den som har påført skade og/eller økonomisk tap ved en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse.

Tilsvarende vil slikt erstatningsansvar kunne påhvile den som ved avtale har forpliktet seg til å overta erstatningsansvaret – typisk et forsikringsselskap.

Spørsmålet om en skal forfølge sitt erstatningskrav ovenfor skadevolder, forhandle og inngå forlik eventuelt ta erstatningssaken inn for rettsapparatet, avgjøres av den skadelidte selv hvor den skadelidte har rettslige handleevne.

For mindreårige stiller dette seg annerledes. Hvor skadelidte er mindreårig er det vergen som tar avgjørelsene på vegne av skadelidte.

Mindreårig

Hvilke personer som er å anse som mindreårige er regulert i vergemålsloven §8; personer under 18 år.

Rettslige handleevne

Av vergemålsloven §2 a følger at er man er under 18 år er man under vergemål.

Av vergemålsloven §9 fremkommer at en mindreårig ikke selv kan foreta rettslige handlinger eller råde over sine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt.

Dette gjelder tilsvarende for avgjørelser knyttet til erstatningsoppgjøret etter personskade. Den som etter lovens system skal handle på vegne av den mindreårige er vergen.

Vergen må selv ta avgjørelsen på om krav skal gjøres gjeldende mot skadevolder, om saken skal avgjøres ved enighet mellom partene eller om det skal tas ut saksanlegg for domstolene.

Er den mindreårige over 12 år skal vergen høre den mindreårige før det tas avgjørelser.

Verge

Verge er den som har foreldreansvaret for vedkommende og som selv er myndig, jf. vergemålsloven §16.

I mange tilfeller vil dette medføre at den unge har to verger som må samarbeide om vergemålet. Se i den anledning vergemålsloven §18 som regulerer situasjonen hvor det foreligger flere verger samtidig.

Av vergemålsloven §16 følger videre at har den mindreårige ikke fungerende verge skal Statsforvalteren oppnevne verge.

Etter begjæring fra den unge eller fra den ene vergen kan Statsforvalteren frata den annen vergefunksjonen, jf. vergemålsloven §19. Vurderingstemaet vil da være barnets best.

Følgene av at den mindreårige handler utenfor sin myndighet

Har den mindreårige handlet utenfor sin myndighet binder det den mindreårige dersom avtalepart var i god tro, jf. vergemålsloven §14.

I motsatt er avtalen eller disposisjonen ugyldig.

28. juni 2022

Ole Hauge Bendiksen