Personskadeerstatning – under vergemål

Erstatningsansvaret for personskade påhviler den som har påført skade og/eller økonomisk tap ved en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse. Tilsvarende vil slikt erstatningsansvar kunne påhvile den som ved avtale har forpliktet seg til å overta erstatningsansvaret – typisk et forsikringsselskap. Det gjelder noen spesielle regler når skadevolderen er under vergemål.

Spørsmålet om en skal forfølge sitt erstatningskrav ovenfor skadevolder, forhandle og inngå forlik eventuelt ta erstatningssaken inn for rettsapparatet, avgjøres av den skadelidte selv hvor den skadelidte ikke er under vergemål.

For personer som ikke har rettslig handleevne stiller dette seg annerledes. Hvor skadelidte er under vergemål er det vergen som tar avgjørelsene på vegne av skadelidte.

Under vergemål

Hvilke personer som er å anse som under vergemål er regulert i vergemålsloven §2.

Av nevnte §2 første ledd a) er personer under 18 år å anse som under vergemål.

Av nevnte §2 første ledd b) er personer som det er vedtatt vergemål for, jf, lovens kapittel 4, også å anse som under vergemål.

Den rettslige handleevne for personer under vergemål

Av lovens §9 fremkommer at en mindreårig ikke selv kan foreta rettslige handlinger eller råde over sine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt.

Dette gjelder tilsvarende for avgjørelser knyttet til erstatningsoppgjøret etter personskade. Den som etter lovens system skal handle på vegne av den mindreårige er vergen.

Vergen må selv ta avgjørelsen på om krav skal gjøres gjeldende mot skadevolder, om saken skal avgjøres ved enighet mellom partene eller om det skal tas ut saksanlegg for domstolene.

Av vergemålsloven kapittel 4 skal vedtakelsen av vergemålet for den som er over 18 år nærmere beskrives, enten gjennom et samtykke fra den det gjelder, jf. vergemålsloven §20 eller hvor det bestemmes tap av rettslig handleevne etter loven §22 ved innholdet i avgjørelsen.

Det praktiske for erstatningsretten vil være at vergemålet omfatter økonomiske forhold. Ved oppnevnelse av verge skal vergens virkeområde beskrives i et mandat, jf. loven §25.

Vergen

Verge for den mindreårige er som den klare hovedregel den som har foreldreansvaret for vedkommende og som selv er myndig, jf. loven §16.

I mange tilfeller vil dette medføre at den mindreårige har to verger som må samarbeide om vergemålet. Se i den anledning vergemålsloven §18 som regulerer situasjonen hvor det foreligger flere verger samtidig.

Av loven §16 følger videre at har den mindreårige ikke fungerende verge skal Statsforvalteren oppnevne verge.

Etter begjæring fra den mindreårige eller fra den ene vergen kan Statsforvalteren frata den annen vergefunksjonen, jf. loven §19. Vurderingstemaet vil da være barnets best.

Ved oppnevnelse av verge – enten som følge av vedtakelse om vergemål etter loven §20 eller ved avgjørelse om tap av rettslig handleevne etter loven §22 – gjøres det en avgjørelse om dette enten av Statsforvalteren eller av domstolene hvor det ikke allerede skulle være oppnevnt verge av Statsforvalteren.

28. juni 2022

Ole Hauge Bendiksen