Personskadeforsikring

Livet er uforutsigbart. Vi kan alle rammes av ulykker og sykdom. En personskadeforsikring vil gi deg og din familie en en større grad av trygghet i en vanskelig periode av livet.

Personskadeforsikring er samlebetegnelse på forsikringer som gjelder ved dødsfall, alvorlig sykdom, ulykker, arbeidsuførhet, behandlingsutgifter, aldersbetinget forsikring og ved dødsfall. Hvilken type dekning du har behov for kan følgelig variere noe med hvilken fase du er i i livet. Ved ansvar for barn og høy gjeld er behovet for å sikre deg og familien størst. Derfor anbefaler vi at du har dialog med forsikringsselskapet ditt knyttet til dette.

Utbetaling ved dødsfall sorterer ofte under betegnelsen, livsforsikring. Dette er en utbetaling som skjer uavhengig årsak til at du faller fra.

Engangsutbetaling ved alvorlig sykdom gir deg og dine nærmeste en ekstra trygghet. Forsikringsselskapene har gjerne egne lister over hva som omfattes her, men alvorlig sykdom som for eksempel kreft, hjerneinfarkt og hjerneslag er normalt  dekket.

Dersom du faller helt eller delvis ut av jobb vil en uføreforsikring gi deg en utbetaling enten i form av en engangssum eller en livrente.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring gir deg en engangsutbetaling og kan også dekke nødvendige behandlingsutgifter hvis du får varige skader etter en ulykke som skjer på jobb eller på fritiden. Mange arbeidstakere er omfattet av en dekning gjennom sin arbeidsgiver, men ikke dersom noe skjer på fritiden. Denne forsikringen gjelder ofte dersom du påføres en varig medisinsk invaliditet etter en ulykke. Med varig medisinsk invaliditet forstår man at ulykken har fått følger for helsen din. Dette trenger altså ikke å ha fått betydning for arbeidsevnen din.

En medisinsk spesialist vil vurdere omfanget av dine skader og fastsette en grad på dette. Dette skjer etter den såkalte invaliditetstabellen. Denne er utarbeidet av helsemyndighetene og altså ikke noe forsikringsselskapene utarbeider selv.

Både graden av varige medisinske følger og hvor stor forsikringssum du har i din dekning, har betydning for størrelsen på erstatningsutbetalingen.

I tillegg til en engangssum i erstatning kan du få dekket utgifter til behandling. Dette kan være for eksempel utgifter til fysioterapi.  Videre vil du få dekket dine reiseutgifter til behandlingen, men her er det ofte et øvre tak på rundt totalt 50.000 kr og en nedre grense på egenandel på 500 kr. Dersom du dør som følge av en ulykke har gjerne ulykkesforsikringen en utbetaling på noen prosent, normalt rundt 5 prosent.

Vi går ikke her nærmere inn på ulykkestilfelle som faller utenfor forsikringsdekningen. Det er imidlertid greit å være oppmerksom på at dersom du blir skadet i forbindelse med ulike ekstremsport aktiviteter faller dette gjerne utenfor.

Vi anbefaler at du tar kontakt med ulike forsikringsselskap før du bestemmer deg for hvilket selskap og hvilken personforsikring som er den rette for deg.

Etter at forsikringssituasjonen er oppstått anbefaler vi at du eller en av dine nærmeste tar kontakt med en advokat for å få bistand ovenfor forsikringsselskapet slik at du får den erstatningsutbetaling du har krav på.