Rett til bistandsadvokat

Det er politiet som etterforsker straffbare handlinger, og påtalemyndigheten som fører saken i retten.  Offeret er derfor egentlig ikke en del av straffesaken. Men offeret kan likevel ha behov for veiledning og bistand ut over hva politiet kan bidra med, og ha behov for bistandsadvokat. Dette både under etterforskingen og under rettssaken, hvor offeret gjerne må vitne.

I enkelte typer straffesaker, har offeret rett til å få oppnevnt advokat til å bistå seg. Da skal staten dekker kostnadene. Dette kalles bistandsadvokat.

Når har man rett til bistandsadvokat?

Du vil typisk ha rett til bistandsadvokat dersom du har blitt påført betydelig fysisk eller psykisk skade som følge av en voldelig handling. Dette er uavhengig av hvem som ufører volden, eller om det er ukjent gjerningsperson. Særlig aktuelt er det ved voldtekt eller voldtektsforsøk, aller andre seksuelle overgrep. Det samme gjelder saker om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og menneskehandel.

Har du rett til advokatbistand før anmeldelse?

Dersom du er utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner, har du rett til møte med advokat også før du bestemmer deg for om man vil anmelde forholdet eller ikke. Da vil utgiftene bli dekket av Statsforvalteren.

Velger du å ta kontakt med politiet, så skal politiet ved første kontakt i saker om vold i nære relasjoner, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, informere om retten til bistandsadvokat.

Hva gjør bistandsadvokaten under etterforskningen?

Bistandsadvokaten kan hjelpe til under etterforskningen, og typisk under politiavhør. Han eller hun kan også underveis i etterforskningen følge med på politiets arbeid, og holde deg informert. Advokaten kan be om at andre forhold enn det politiet allerede etterforsker, undersøkes nærmere.

Hva gjør bistandsadvokaten under rettssaken?

Bistandsadvokaten har rett til å være til stede under rettssaken, og kan stille spørsmål til fornærmede. Advokaten har videre rett til protestere mot spørsmål som stilles på en utilbørlig måte eller som ikke er relevant for saken. Advokaten vil på den måte bistå med din forklaring i retten, og kan også hjelpe til med forberedelsen til dette.

Erstatningskrav mot gjerningspersonen

Er du utsatt for en straffbar handling,  kan du ha rett til erstatning fra gjerningspersonen.  Det kan normalt tas med i straffesaken, og det er bistandsadvokatens oppgave å hjelpe til med å fremme erstatningskravet. Det kan være krav oppreisningserstatning, erstatning for inntektstap, legeutgifter eller andre utgifter. Har du blitt påført en varig skade, kan du også ha rett til menerstatning.

Erstatningskrav når det er ukjent gjerningsperson

Om det ikke blir noen rettssak fordi gjerningspersonen ikke er kjent, vil du likevel kunne ha rett til erstatning. Da vil bistandsadvokaten hjelpe deg med å fremme erstatningskravet til Kontoret for Voldsoffererstatning.

Bistandsadvokat ved mishandling i nære relasjoner

Mishandling i nære relasjoner har egne straffebestemmelser i straffeloven. Trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser og mishandling er omfattet, og kan straffes med fengsel i inntil 6 år.

Dersom mishandlingen er grov, kan man dømmes til fengsel i inntil 15 år. I vurderingen om mishandlingen er grov, legges det vekt på om varigheten, og mishandlingen er utført på en særlig smertefull måte, om offeret har blitt betydelig skadet eller død, og om den er begått mot en forsvarsløs person.

Hvem som er å anse som nære relasjoner, er definert i straffeloven § 282.  Dette er nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, men også slektninger av disse i rett nedstigende eller rett oppstigende linje. Også de man har omsorg for eller som er i samme husstand omfattes av disse særbestemmelsene.

Dersom mishandlingen har vært grov eller gjentatt , har du automatisk har rett til bistandsadvokat. Retten kan likevel i særlige tilfeller oppnevne bistandsadvokat, men da må dette søkes om konkret.

Barn som er vitne til familievold, har rett til å få egen bistandsadvokat.

Besøksforbud

Ektefeller og samboere har rett til bistandsadvokat dersom det er besøksforbud i felles hjem.

Fritt valg av bistandsadvokat

Du kan selv velge hvilken advokat du vil bruke som bistandsadvokat, men det er retten som oppnevner advokaten. Advokaten må derfor søke om dette. Det er faste bistandsadvokater i de ulike domstolene som kan kontaktes, dersom du ikke har noen spesielle ønsker.

Det er viktig med en advokat som har erfaring med erstatningsberegninger, og som har særlig kompetanse på dette.

Advokat Trude Stormoen

Advokat Trude Stormoen har over 20 års erfaring som bistandsadvokat, og har særlig kompetanse innen erstatningsberegninger og erstatningskrav.

 

Trude Stormoen

31. mars 2022