Skadeerstatning

Dersom du er påført en personskade etter en ulykke eller pasientskade kan du ha krav på skadeerstatning. Det er viktig å kjenne til sine rettigheter i saker om skadeerstatning, og det kan være helt nødvendig å få bistand av en advokat med erfaring fra skadeerstatningssaker.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Vilkår for skadeerstatning

De fleste erstatningsoppgjør har utspring i trafikkulykker og yrkesskader, men det er selvsagt mange andre former for skade som kan føre til et krav om skadeerstatning. For eksempel pasientskader og voldssaker.

De fleste skadesaker løser seg enkelt i et samarbeid med det ansvarlige forsikringsselskapet. Men mange opplever at forsikringsselskapet blir en motpart. Det kan derfor være greit å vite at det er tre grunnvilkår som må oppfylles for at et krav om skadeserstatning skal føre frem. For det første må det foreligge et grunnlag for ansvar, dernest må det foreligge et økonomisk tap. Og for det tredje må det foreligge en årsakssammenheng mellom skadehendelsen og skaden/det økonomiske tapet.

Grunnlag for ansvar

Ved trafikkulykker og yrkesskader er kravet om at det må foreligge et grunnlag ikke noe problem. Det følger direkte av bilansvarsloven at den som skades av en bil har krav på erstatning. Det samme gjelder om du er skadet i en yrkesskade eller ved en pasientskade.

Årsakssammenheng som vilkår for skadeerstatning

I dette vilkåret ligger at den som er skadet må bevise at det er en sammenheng mellom den aktuelle skadehendelsen og den skaden som har oppstått. I mange saker vil dette være enkelt, men i enkelte tilfeller kan det bli svært vanskelig.

Det kan for eksempel bli problematisk dersom den skaden man er påført ikke syntes på et røntgenbilde fordi skaden kan være en såkalt bløtdelsskade. Som ved nakkeslengskader. Da avgjøres spørsmålet om årsakssammenheng blant annet ut fra hva som er nedtegnet i en fastlegejournal.  Det er derfor svært viktig at fastlegen får nedtegnet dine plager og symptomer så snart som mulig etter ulykken. Deretter må det sørges for at det jevnlig går frem av journalen hvordan skaden utvikler seg.

Bistand av advokat ved skadeerstatning

Saker om skadeerstatning kan ofte være både langvarige og kompliserte. I behandlingen av saken kan det være nødvendig med innhenting av en medisinsk spesialisterklæring for å få avklart årsakssammenhengen. Da er valg av lege viktig. 

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.