Skademelding

Om du blir utsatt for en personskade, enten det har skjedd i trafikken, på arbeid eller under behandling ved et sykehus, blir du bedt om å fylle ut en skademelding. Det er viktig at skjemaet blir utfylt riktig. Grunnen er at forsikringsselskapene bruker disse opplysningene ved vurderingen av om du har krav på erstatning som følge av personskaden.

Dersom du er usikker på hvordan du fyller ut et skjema, kan du ta kontakt med en advokat. Husk at selskapet som er ansvarlig for skaden som regel også dekker nødvendige kostnader til juridisk bistand. Det er ofte en fordel om advokaten kommer tidlig inn i saken.

Skademelding etter trafikkskade

Etter en trafikkulykke, er det særdeles viktig at du melder fra til forsikringsselskapet med en gang. Dette kan lettest gjøres ved å krysse av for personskade i skademeldingsskjemaet for bil.

Avkrysningen for personskade finner du på skademeldingen øverst på side en og på side to. På side to må du fylle ut punktene 34, 35 og 36. Du må oppgi navn og adresse, om du var passasjer, fører eller fotgjenger og om du er blitt behandlet av lege eller sykehus. Forsikringsselskapet tar kontakt med deg når de mottar skjemaet, og du blir deretter bedt om å utfylle historien.

De fleste selskaper har skademeldingsskjemaer på nett.

Skademelding etter yrkesskade

Hvis du blir utsatt for en arbeidsulykke som medfører personskade, er arbeidsgiver pliktig til snarest mulig å melde skaden til NAV. Arbeidsgiver må beskrive hendelsen, skaden og hvem som har blitt skadet.

I tillegg bør skaden meldes til forsikringsselskapet der yrkesskadedekningen ligger. Dette gjelder uansett om skaden først anses som liten.

Ved melding av skaden til forsikringsselskapet, anbefales det at du selv og arbeidsgiver fyller ut skademeldingsskjemaet i fellesskap. Skjemaet spør ofte om yrke, årslønn, erfaring i stillingen og arbeidstid. I tillegg må du si noe om skadens omfang, behandlende lege, skadested, eventuelt verneutstyr, hendelsesforløp og så videre.

Skademelding etter pasientskade

Ved pasientskade meldes saken til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE krever alltid at det utfylles skademeldingsskjema, og underskriften på skjemaet gir samtykke til at NPE kan innhente opplysninger og behandle saken.

Du må gi informasjon om hva du ble behandlet for da skaden skjedde, hvilken skade du mener du har fått, skadedato og behandlingsstedet som skaden skjedde på.

Til forskjell fra skademeldingsskjemaene hos forsikringsselskapene og NAV, må du krysse fra om du tror at skaden vil medføre et tap over kr 5 000, og du må oppgi om du har hatt noen utgifter og hvilke konsekvenser du mener at skaden har fått for din mulighet til å arbeide.

Det kan selvfølgelig være vanskelig å si noe om økonomisk tap tidlig i saken, men NPE ønsker likevel at du oppgir dette. Dersom du er usikker på om du vil ha noe tap som følge av skaden, anbefales det at du oppgir at det er for tidlig å vurdere dette.

Skademelding og advokat

Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvordan du fyller ut et skademeldingsskjema.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.