Trafikkuhell med personskade

Biltrafikken løser manges behov ved at man på en hurtig måte kan få beveget seg over lengre distanser. Tilsvarende hjelper den oss i godstrafikken ved at man på en hurtig måte kan få beveget varer fra produksjonssted til salgssted.

Vårt samfunn er avhengig av biltrafikken. Biltrafikken representerer likevel ikke bare et gode. Mange mennesker er hvert år utsatt for trafikkuhell med personskade til følge. For å avhjelpe behovet for tapskompensasjon er det således utarbeidet forsikringsordninger som skadelidte kan søke erstatning i.

Personskade

Trafikkuhell kan gi både fysisk skade og psykisk skade. Behovet for økonomisk kompensasjon inntreffer heller ikke bare ved større personskader, men kan også inntreffe ved mindre skader. Som eksempel kan nevnes at en mindre nakkeskade ved påkjørsel bakfra i noen tilfeller kan gi et smertebilde som er uforenlig med deltakelse i arbeidslivet. I slike tilfeller vil det økonomiske tapet i form av et inntektstap kunne bli stort.

Bilansvarsloven

Erkjennelsen av at biltrafikken, selv om den var å anse som et samfunnsgode, representerte en stadig risiko for personskade medførte at det offentlige påla ved lov at alle bileiere måtte tegne bilansvarsforsikring. Allerede i 1961 ble således lov om ansvar for skade som motorvogn gjer (bilansvarslova) vedtatt.

I loven etableres det et objektiv ansvar for skadevolder, og forsikringsselskapet påtar seg det økonomiske ansvaret for den skade motorvognen har gjort. Ved innføringen av bilforsikringsplikten har man fått en dekningsordning som på en god måte er i stand til å kompensere det økonomiske tapet den enkelte blir påført som følge av trafikkuhell med personskade.

De største markedsaktørene og tilbyderne av bilansvarsforsikring i Norge er Sparebank 1 Skadeforsikring, Gjensidige Forsikring, if Skadeforsikring og Tryg Forsikring.

Øvrige forsikringer

Bilansvarsforsikringen er man lovpålagt å tegne.

I tillegg til den lovpålagte bilansvarsforsikring kan man på frivillig basis tegne ulykkesforsikringer som gir økonomisk kompensasjon ved trafikkuhell med personskade. Som et praktisk eksempel kan nevnes fører- passasjerulykkesforsikringen som gir føreren og passasjerene i bilen tilgang til økonomisk trygghet ved personskade utover hva som kompenseres gjennom bilansvarsforsikringen.