Litt om ulykkesforsikring

Mange blir skadet i ulykker hvert år. Ofte er det ingen ansvarlig skadevolder som dekker tapet. En ulykkesforsikring kan derfor være det eneste som sikrer deg økonomisk når ulykken er ute.

De fleste ulykker skjer i hjemmet eller i fritiden. Ofte er det ingen som har skyld. Kanskje er det bare du selv som gjør noe dumt. I slike tilfeller kan ulykkesforsikringen være den eneste muligheten du har til å får en økonomisk kompensasjon.

Ulykkesforsikring kan også være en svært viktig tilleggsutbetaling dersom du blir skadet i en ulykke hvor du har en ansvarlig skadevolder du kan kreve erstatning av, som ved bilulykker eller arbeidsulykker.

Hva utbetaltes i ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring gir deg rett til en engangsutbetaling hvis du ved en ulykke eller et uhell blir påført en personskade. Størrelsen på denne forsikringsutbetalingen avhenger av hva slags ulykkesforsikring du har tegnet og hvor stor skade du blir påført.

Det finnes to typer ulykkesforsikring:

  • De du tegner selv.
  • Kollektive ordninger som er tegnet av andre.

De kollektive ulykkesforsikringene kan være de du omfattes av gjennom arbeidsgiver eller fagforbund. Mange slike ulykkesforsikringer gjelder også for familien, så sjekk grundig alle forsikringer du har dersom uhellet skulle være ute. Av samme grunn bør du sjekke din ektefelle eller samboers forsikring på jobb.

Det er to ting som har betydning for utbetalingens størrelse:

  • Forsikringssummen.
  • Din varige medisinske invaliditet.

En forsikringssum på 1 million kroner gir en utbetaling på 100 000 kroner ved 10 % varig medisinsk invaliditet.

Hva menes med ulykke

Med “ulykke” menes at du må ha vært utsatt for en viss plutselig, ytre hendelse som påfører skade. Det skal ikke så mye til for å omfattes av ulykkesbegrepet – hovedpoenget er at belastningslidelser og sykdom ikke omfattes av denne forsikringstypen.

Svært ofte tegner man en “forsikringspakke” som dekker både uførhet og ulykke.

Hva gjør du etter en ulykke

Da må du melde fra til forsikringsselskapet med én gang. Det er meldefrister som i verste fall kan medføre at du mister retten til forsikringsutbetaling.

Meld fra uansett om du tror du vil bli helt frisk igjen. Meld også fra selv om du ikke blir sykmeldt fordi en ulykkesforsikring utbetales basert på varig medisinsk invaliditet, og ikke arbeidsuførhet.

Varig medisinsk invaliditet vurderes etter invaliditetstabeller hvor alle på kroppen har en “skadeprosent”. Dette har ikke noe med arbeidsevnen din å gjøre – du kan for eksempel ha 15 prosent varig medisinsk invaliditet selv om du er i full jobb. Har du tegnet en “standard” ulykkesforsikring vil denne fort kunne gi en utbetaling på flere hundre tusen.

I saker med stor skade og god ulykkesforsikring, kan utbetalingene bli på store summer.  Mange taper mye fordi man ikke har oversikt. Har du god nok oversikt over de forsikringsordninger du er omfattet av?

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.