Beregning av voldsoffererstatning

Når voldsoffererstatning skal beregnes foretar Kontoret for voldsoffererstatning en konkret vurdering av hver enkelt sak. Hvor mye du får i erstatning varierer derfor med hvor stort tap du har.

Hvem har krav på voldsoffererstatning

Det følger av loven at:

Den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, har rett til voldsoffererstatning fra staten

Først må du søke NAV

Om du har blitt påført en skade og et tap må du først søke dekning for tapet hos NAV, og eventuelt hos et forsikringsselskap. Deretter kan du kreve resten av tapet dekket av voldsoffererstatningen.

Hva kan kreves

Du kan kreve erstatning for både påført og fremtidig inntektstap, samt påførte og fremtidige utgifter. Ta derfor godt vare på alle kvitteringer for utgifter du har hatt som følge av hendelsen.

Videre kan du ha krav på menerstatning, som er dekning for tapt livsutfoldelse. Dette gjelder dersom du er påført en varig medisinsk invaliditet på minst femten prosent. Fastsettelse av invaliditeten blir gjort ut fra hvilken fysisk og eventuell psykisk funksjonsnedsettelse du er påført. 

Du kan også ha krav på såkalt oppreisningserstatning. Det er erstatning for den tort og svie du er påført ved hendelsen. Oppreisningserstatning er ikke så vanlig ved erstatningsoppgjør fordi den forutsetter at skaden er påført ved forsett eller grov uaktsomhet.

I voldssaker hvor skyldgraden ofte er stor kan imidlertid oppreisningserstatning være særlig relevant. Ved utmålingen vil det bli lagt vekt på hvor hvor omfattende plager du er påført, og hvor alvorlig voldshandling du er blitt utsatt for.

Etterlatte kan også kreve erstatning etter voldshendelse. Det forutsetter normalt at den som krever slik erstatning faktisk var forsørget av avdøde.

Du må også huske på å kreve erstatning for ting som har blitt ødelagt under voldshendelsen.

Øvre og nedre grense

Til hver person ytes det for hvert enkelt skadetilfelle ikke høyere voldsoffererstatning enn 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Kun i særlige tilfeller kan denne grensen fravikes.

Voldsoffererstatning ytes ikke når det tap som ville kunne kreves erstattet av staten, er mindre enn kr 1.000.

Ved skader etter vold gjelder det samme som ved aller erstatningsoppgjør. Det er viktig å kjenne de muligheter som foreligger og hva man kan ha krav på.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.