Daglig leders rolle

Alle selskap skal ha et styre, men greier seg uten daglig leder

I et alminnelig aksjeselskap er det opp til selskapets generalforsamling å bestemme om selskapet skal ha daglig leder. Det er med andre ord ikke påkrevet å ha daglig leder i et aksjeselskap. Dette i motsetning til i et allmennaksjeselskap (ASA) hvor det er obligatorisk med daglig leder.

Valget om å ha daglig leder eller ikke må sees i sammenheng med styrets plikt til å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Typisk vil det være lite behov for en daglig leder i tilfeller hvor selskapet er oversiktlig og  kanskje bare har en aksjonær som også utgjør enestyret i selskapet.

Daglig leder tilsettes av styret om det ikke er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen.

Flere daglige ledere?

Aksjeloven åpner for at selskapet kan ha flere daglige ledere. Dette må i så fall bestemmes i vedtektene. Når det er flere daglige ledere kan de enten dele på ansvarsområdene eller de kan hver for seg ha den fulle funksjonen som daglig leder.

Daglig leder og samtidig styremedlem?

Det er ingen forbud mot å ha stillingen som daglig leder og samtidig  ha et styreverv, eventuelt være styreleder, på samme tid. Dette er svært vanlig for de mange små aksjeselskaper i landet. Det er heller ikke noe påbud om at daglig leder er styremedlem. Ofte er det slik at daglig leder deltar i styremøtene, men uten å være styremedlem.

Daglig leder eller administrerende direktør?

Aksjeloven bruker begrepet daglig leder. Det er imidlertid ingen ting som hindrer en å bruke den mer gammelmodige betegnelsen «administrerende direktør». Lovens bestemmelser om daglig leder gjelder for enhver som har oppdraget med å forestå selskapets ledelse, uansett hvilken tittel man bærer.

Har du spørsmål om daglig leders rolle og styrets rolle så vil advokatene i vår faggruppe for selskapsrett kunne bistå.