Hvilke krav stilles til selskapets styre?

Ethvert aksjeselskap skal ha et styre.

I det følgende redegjøres det kort for hvilke krav det settes til et styre i et aksjeselskap. Allmennaksjeselskap holdes utenfor.

Antall styremedlemmer

Styret i et aksjeselskap skal ha et eller flere medlemmer. Det er generalforsamlingen som velger medlemmer til styret og om det skal velges varamedlemmer. Dette gjelder ikke for styremedlemmer som velges som representanter for ansatte. Aksjeloven setter ingen øvre grense for hvor mange medlemmer styret kan ha.

Styreleder

Styret velger selv sin leder om denne ikke er valgt av generalforsamlingen.

Tjenestetid

Styremedlemmene sitter i to år. Kortere og lengre tid kan fastsettes i vedtektene, herunder at styremedlemmene tjenestegjør på ubestemt tid. Selv om tjenestetiden er utløpt skal styremedlemmet bli i sitt verv til nytt medlem er valgt.

Et styremedlem har rett til å trekke seg fra sitt verv før tjenestetiden er ute, men må da gi styret et rimelig varsel.

Krav til styrets medlemmer

Det er ikke krav om at styremedlemmene må være norske statsborgere, men minst halvdelen Styremedlemmer må være bosatt i Norge og borgere i stater som er part i EØS-avtalen.

Alle styrets medlemmer må være myndige.

Godtgjørelse til styrets medlemmer

Styrehonorar fastsettes av generalforsamlingen. Med mindre det er særskilt avtalt har ingen krav på godtgjørelse.