Styremøte- uten å møtes fysisk

Pandemien har lært oss å møtes uten å møtes. Digitale møter er blitt en del av hverdagen for mange av oss.

Vi svarer her på om det ved avholdelse av styremøter i aksjeselskaper er krav om at styremedlemmene møtes fysisk.

Møte

Etter aksjelovens bestemmelser skal selskapets styre behandle saker i møte. Det er likevel slik at loven åpner  for at styret behandler saker uten at styremedlemmene møtes fysisk.

Betryggende

Det er opp til styreleder å beslutte på hvilken måte styremøte skal avholdes. Dette innebærer at styret har full frihet til å bestemme på hvilken måte en sak skal behandles bare den, etter styreleders oppfatning, behandles på en betryggende måte, jf. aksjeloven § 6-19.

Kommunikasjon

Aksjeloven slår fast at styremøter, hvor medlemmene faktisk møtes fysisk alltid er betryggende. Det samme må gjelde ved andre behandlingsmåter som tillater at styremedlemmene kommuniserer med hverandre samtidig. Telefonmøter og digitale møter vil derfor alltid være betryggende.

Ved styremøte gjennom sirkulasjon av dokumenter ved post/e-post går man glipp av muligheten til direkte kommunikasjon mellom styremedlemmene. Dette alene er grunn nok til kun å benytte sirkulasjonsalternativet for de helt enkle sakene.

I alle tilfelle vil den enkelte deltakers etterfølgende gjennomgang av styrereferatet innebære en kontroll av at styrets beslutninger er korrekt gjengitt.

Forskjellige møteplasser

Det er ikke et krav at styremedlemmene møtes på samme måte. At for eksempel noen møter fysisk og sammen har digitalt møte eller telefonmøte med øvrige styremedlemmer er helt i orden.

Konklusjon

Som hovedregel stilles det ikke krav om at styremedlemmene må møtes fysisk for avholdelse av styremøte. Det er tilstrekkelig med telefonmøter eller digitale møter. Sirkulasjon av dokumenter bør bare brukes i de helt kurante sakene.

Advokat Claus R. Flinder

Partner

Faggruppene Selskapsrett og Restrukturering/Insolvens