Formuesforholdet mellom ektefeller

Alt mitt blir ditt?

En vanlig oppfatning forbundet med ekteskapsinngåelse er at alt den ene ektefellen eier nå også vil tilfalle den andre ektefellen. Det råder altså en oppfatning av at en ved ekteskapsinngåelsen automatisk blir eier av 50% av den andres verdier. Det følger imidlertid av ekteskapsloven § 31 (1)  at ekteskapet ikke medfører noen begrensninger i en ektefelles rett til å råde over det han eller hun eier når ekteskapet blir inngått, eller senere erverver. Det betyr at alt mitt ikke blir ditt. Ekteskapsinngåelsen medfører ikke at den andre ektefellen automatisk blir medeier i den andres verdier.

Eierforholdet vs. formuesforholdet

Ekteskapsloven regulerer formuesforholdet mellom ektefellene. Dette er noe annet enn eierforholdet da det ikke siktes til hvem som eier hva, men til hva som skal skje med verdiene ved ekteskapets slutt. Mens det ved eierforhold skilles mellom eneeie og sameie, om en eiendel eies av en part alene eller av flere parter sammen, skilles det ved formuesforholdet mellom felleseie og særeie.

Felleseie

Hovedregelen etter ekteskapsloven er at ektefellenes verdier ved en skilsmisse skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld jfr. ekteskapsloven § 58 (1). Dersom ektefellene ikke avtaler noe annet, er regelen altså at deres verdier deles likt mellom dem. Dette er ikke det samme som at verdiene blir i sameie mellom ektefellene.

Særeie

Ønsker ektefellene en annen ordning enn den loven kommer med, må dette avtales. Ektefellene kan etter ekteskapsloven § 42 avtale at det de eier eller senere erverver skal være unntatt fra delingen. Denne avtalen må skje i ektepakts form. En ektepakt er en spesiell avtale mellom ektefellene som inngås enten før eller etter ekteskapsinngåelsen. Det stilles krav til hvordan ektepakten skal inngås for å være gyldig, det er derfor viktig at alle formkrav følges dersom avtalen skal bli bindende.

Når får formuesforholdet betydning?

Formuesforholdet mellom ektefellene kommer ikke tydelig til syne under ekteskapet. Det er først ved ekteskapets oppløsning at formuesforholdet får betydning. Dette fører til at mange ikke tenker over om de ønsker en annen løsning enn den loven selv kommer med, eller hva et slikt unntak vil bety ved en eventuell skilsmisse.

Advokathjelp?

Hver enkelt sak er unik og består av individuelle problemstillinger. Med et komplekst regelverk er det vanskelig å vite hvor en skal lete for å finne de svarene en søker. Har du spørsmål i forbindelse med formuesforholdet mellom ektefeller eller annen ekteskapslovgivning, kan du ta kontakt med en advokat.