Varslingsplikt ved flytting med barnet

Ved samlivsbrudd har partene fortsatt delt foreldreansvar for felles barn, selv om de flytter fra hverandre. 

Noen ganger skaper ikke flytting nevneverdige problemer. Andre ganger reiser forelderens ønske om flytting en rekke spørsmål. Selv om det kan være helt akseptable forhold som gjør at en av foreldrene ønsker å flytte, kan det skape utfordrende samarbeidsproblemer dersom foreldrene er uenige. 

Varslingsplikt

Barneloven pålegger en varslingsplikt for forelde som ønsker å flytte med felles barn. Dette gjelder uavhengig av om det er tale om flytting innad i Norge eller til utlandet. 

Varslingsplikten gjelder videre uavhengig av om barnet har fast bosted hos den som ønsker å flytte, så lenge forelderen har regelmessig samvær med barnet. Varslingsplikten gjelder således uavhengig av flytteavstand og av hvilken virkning flyttingen kan få for samværet.

Etter barneloven § 42 a må varsling skje senest tre måneder før flytting finner sted. Tremånedersperioden er ment for å gi foreldrene tid til å komme til enighet, gjennomføre mekling eller oppnå en midlertidig avgjørelse fra domstolen før flyttingen gjennomføres.

Hva skjer hvis foreldrene er uenige om flytting?

Dersom foreldrene ikke er enige om flyttingen, må den som vil flytte kontakte familievernkontoret og be om en meklingstime. Foreldrene skal da møte til en samtale hvor det forsøkes å oppnå enighet om en løsning. Som regel vil det være mulig å få flere meklingstimer dersom begge ønsker dette.

Dersom foreldrene ikke blir enige, kan den som er uenig i flyttingen gå til domstolen og be om at retten tar stilling til flyttespørsmålet. 

Et helt sentralt moment er hvor barnet har fast bosted. 

Dersom foreldrene har avtale om en delt bostedsløsning, kan flytting normalt ikke finne sted uten at foreldrene er enige om det. Delt bosted for barnet forutsetter normalt en geografisk nærhet mellom foreldrenes bosted, slik at barnet har adgang til skole, fritidsaktiviteter og sitt sosiale miljø hos begge foreldre.  

Dersom barnet har fast bosted bare hos den ene forelderen, kan denne forelderen ta avgjørelse om flytting innad i Norge alene. Flytting kan altså skje mot den andre forelderens vilje. Varslingsplikten gjelder i alle tilfeller, og den forelderen som er uenig i avgjørelsen om flytting, må i slike tilfeller ta ut sak for domstolen. 

Flytting til utlandet

Ved spørsmål om flytting til utlandet, vil det være avgjørende hva som er bestemt om foreldreansvaret for barnet.

Dersom foreldrene har felles foreldreansvar, må foreldrene være enig dersom den ene ønsker å flytte utenlands med barnet. Dette gjelder uavhengig av om barnet har fast bosted hos den ene eller delt fast bosted.

Dersom en av foreldrene har foreldreansvaret alene, kan i utgangspunktet denne forelderen flytte til utlandet sammen med barnet, uten samtykke fra den andre forelderen. Varslingsplikten gjelder like fullt. Dersom den andre forelderen ønsker å stoppe flyttingen, må det tas ut sak for domstolen. 

Hvilken straff får jeg?

Barneloven har ingen bestemmelser som direkte pålegger konsekvenser, dersom varslingsplikten ikke overholdes.

Det er imidlertid viktig å være klar over at unnlatt varsling vil være et moment som kan bli tillagt atskillig vekt i en senere rettssak om fast bosted og samvær med barnet.

Dersom flytting skjer uten forutgående varsel og dialog mellom foreldrene, vil det kunne argumenteres for at den som flytter viser dårlige samarbeidsevner som på sikt kan ha negativ innvirkning på barnets beste. 

Kontakt oss

Dersom foreldrene er uenige om flytting, kan det erfaringsmessig oppstå langvarige konflikt som ender i domstolen. Dersom du ønsker å flytte med felles barn, anbefaler vi å forsøke å finne gode løsninger i forkant. Kontakt oss dersom du har spørsmål til din sak.